داستان كوتاه discussion

24 views
نوشته هاي ديگران > یک پرس عشق با مخلفات

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments هر چه سوئ تفاهمات بیشتر شه عشق کمرنگ میشه و این هم نوعی عوض شدن خیلی چیزهاست


message 2: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments درسته اصلا اگر واقعا می توانستیم تمام فکر هایی که تو سر یک نفر که روبرومونه می دیدیم همین تجاوز نا خواسته به حریم خصوصیش بود و دیگر ازادی تفکر نیز نداشتیم و باید تلاش می کردیم وقتی روبرو کسی قرار گرفتیم بعضی فکرامونو واسه خودمونو طرف سانسور کنیم


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments اگر قدرت خواندن افکار دیگران را داشتیم، می بایست به این فکر می کردیم که اگر قدرت خواندن افکار دیگران را نداشتیم چه اتفاقی می افتاد.
و شاید یه تاپیک مشابه تو این گروه در این رابطه بوجود میومد.

مثل اینه که بپرسیم اگه به جای دوتا چشم سه تا داشتیم چی میشد.
مشخصه که هیچی نمی شد.


message 4: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments ماها از هر چی یکی دو تا داریم وضع اینه بیشتر می شد که دیگه خیلی خطری تر بودیم فکرشو بکنید اگر شاخ داشتیم چی میشد دیگه واقعا حداقل 3 تا چشم لازم داشتیم هم برای مراقبت 4 چشمی از خودمون هم یدک واسه سوانح پیش رو


back to top