داستان كوتاه discussion

31 views

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments ای کاش


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments ای داد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments بعضی وقتا میشه...اما فقط بعضی وقتا!!ا


message 4: by Kourosh (last edited Jan 11, 2009 10:41PM) (new)

Kourosh | 389 comments حقیقت عریان نیست وتمام پوشیده ام نیست وشاید هیچگاه کاملا عریان نیز نشود ولی نبی جان مطمئن باش اگر عریان شود نیز عده ای یا نابینایند و نمی بینند و یا رو بر می گردانند


message 5: by Behzad, دیوونه (last edited Jan 18, 2009 08:10AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
حقیقت چون عریان نیست همه دنبالشن
...وگرنه که مثه عورتmessage 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments به نظرم حقیقت زیادی عریانه.
اونقدر که آب برای ماهی.

از شدت ظهور مخفی بودن
منظورم اینه

مصطفی "مستور" تو یکی از نوشتهاش این استدلال رو برای ظهور خدا به کار برده بود.
اگه خدا رو حقیقت مطلق فرض کنیم استدلال من هم میشه عینا همون.

back to top