داستان كوتاه discussion

22 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Fateme (new)

Fateme | 44 comments تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی
همت کن و بگو
ماهی ها حوضشان بی آب است....


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments گلچین خوبی بود
:) بهتر بود اسم سهراب رو هم میآوردید و در قسمت نوشته های دیگران این تاپیک رو ایجاد میکردید.

ممنون از این انتخاب


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
کودک روشن آب لب پاشویه نشست
و عقاب خورشید
آمد او را به هوا برد که برد
.
.
یاد آوری شیرینی بود ممنون


back to top