داستان كوتاه discussion

25 views

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (new)

Matin (matin31) | 23 comments کاغذای نقاشی شده شو رو سنگفرش پارک به ردیف چیده بود.
رو چارپایه تاشویی نشسته با چندتا قلم مو ویکی دوتا جعبه مدادرنگی

وآبرنگ نقاشی میکشید................

قیمت این نقاشی چنده؟

کدومو میگی؟

همونیکه آسمونش سیاهه!

اون فروشی نیس...سفارشیه..یکی دیگه رو انتخاب کن!..................

پسرم این نقاشی فروشیه ؟

کدوم یکی؟

همونیکه آسمونش آبیه!

اون خیلی گرونه.

می خرمش.

برگه چکی ازجیبش درآورده دست پسرک داد.بیا ..هرچقدردلت خواست توش بنویس.پسرک نگاهی به برگه چک انداخت .قلم موش روبرداشته روی

برگه چک آبی کشید.
message 2: by Mojgan (new)

Mojgan | 204 comments به اندازه ی وسعت آسمون و به عظمت رنگ آبی...


back to top