داستان كوتاه discussion

42 views
نوشته هاي كوتاه > قهوه ی تلخ !!!

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Payam (new)

Payam | 17 comments آقای کافه چی، زندگی تلخ است. قهوه ترک لطفا، نه بدون شکر، به جایش مقداری سیانور برایم بریز.......


message 2: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments قهوه تلخ میخواهم
پس برایم فنجانی پر کن
آن را مینوشم، با شیرینی نگاهت


message 3: by Kourosh (last edited Jan 10, 2009 04:44AM) (new)

Kourosh | 389 comments بله قربان زندگی تلخ است و من قهوه ترک بی شکر یا چای تلخ می نوشم بدون قند ولی هنوز زوده گمونم لطفا اگه براتون مقدوره سیانور توش نریزین


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments زندگی تلخ بود...مثل نوشیدن یک قهوه

و تو...شیرین ترین شیرینی خداوند بودی برای من


message 5: by Hamideh (last edited Jan 11, 2009 12:30AM) (new)

Hamideh Mohammadi (hamide) تلخ مثل نگاهت، وقتي از پنجره به گل هاي تو باقچه نگاه كردي و گفتي چقدر شيشه كثيفه


message 6: by [deleted user] (new)

تلخ

مثل يك حرف

كه چون خنجري بود

از دل نمي رود

طعمش از دهن نمي رود

نمي ررود


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments با سیانور اضافه لطفآ


message 8: by Behzad, دیوونه (last edited Jan 18, 2009 08:55AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
کافه چی در حالی که دستاشو با گوشه پیرهنش خشک میکنه:پاشو جونِ مادرت بزن به چاک
همین هفته پیش بود یه دیوونه ای تو توالت رگشو زد مُرد هنوز دادگاه دادگاه کشی داریم


message 9: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
تلخی قهوه عادت کردنیِ و حتی بعد یه مدت میشه دوسش داشت
ولی زندگی هر روز یه جوری تلخه


back to top