داستان كوتاه discussion

18 views

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by banafshe (last edited Jun 04, 2012 10:22AM) (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments .قلبم پیاپی می زند
محکم
محکم
محکم
دارم واقعی می شوم
،دارم از تصور کسی زاییده می شوم
.از تخیل به روی کاغذ
و این زادن درد دارد
دردی دو جانبه
:این است که من و او اغلب عاشق و معشوق همیم
کسی که دردی مشترک با دیگری دارد:یکی به دنیا آمده یکی به دنیا آورده.
این است که نمی شود جدایمان کرد که اگر او بمیرد حیات من نباتی ست
. شاید تا زمانی که من هم کسی را به دنیا بیاورم
،این است که نمی شود پدرهای دنیا را
. آنجور که مادرها، پرستید
،این است که نمی شود خواننده های دنیا را
! آنجور که نویسنده ها، پرستید


message 2: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments خب نباتی یعنی گیاهی
یعنی دور از علایق و هیجانات و زندگی خاص بشری
نباتی خب ینی نباتی
.
.
بعدم
حقیقت اینجاس که نوشته های من کلا بدون علائم نگارشی ان
شاید به سبک خودم انتخاب می کنم که چه جمله ای توی چه خطی نوشته بشه
این از جهاتی بده می دونم
ولی به ویرایش نوشته م نگاه کن
اگه بخوام چیزی رو نوشته باشم که خودم خواستم این شکلی میشه!


message 3: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments ببین
وقتی خالق نباشه
وقتی مادر نباشه
وقتی نویسنده نباشه
مخلوق
فرزند
نوشته
اونقدر هیجان ارتباط نداره
شاید هست
ولی فقط هست
نه بیشتر
به این حالت فقط بودن من میگم حیات نباتی
وقتی خالق هست
وقتی مخلوق هست
همه چیز در تعامل عاشقانه شکل می گیره
و عشق
یعنی تکاپو
(گرچه متنفرم از اینکه دارم نوشته مو توضیح می دم اما آخه محسن چرا نمی گیری!این از زبان یه نوشته بیان شده !ای خداااااااااااااا)


message 4: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments "
دارم واقعی می شوم
،دارم از تصور کسی زاییده می شوم
.از تخیل به روی کاغذ
"
آخه محمود عباس به این گندگیو نمیشناسی؟؟؟
عصبانیم نیستم خب یه کم هستم ولی ...نه نیستم ...


message 5: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments به جهنم
به درک


back to top