داستان كوتاه discussion

31 views
گفتگو و بحث > لطفا اصلاح کنید

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments مدیر گرامی نوشته من در داستان کوتاه با نام خانه اشتباها دو بار ارسال شد. ناواردی مرا ببخشید و متن اول را حذف کنید.
با سپاس


message 2: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments سلام خود شما می تونید مطلب اضافی را حذف کنید
راستی به گروه خوش اومدین


Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments سپاس از راهنماییتون


Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments من حذف کردم اما تو نمایشگرم هنوز هست و به نظرم تو نمایشگر بقیه هم


back to top