داستان كوتاه discussion

56 views
نوشته هاي كوتاه > از سکوت سخن بگو بدون شکستن آن

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments پرنده ای دیدم؛ پر داشت و توان پریدن اما پرواز را فراموش کرده بود. پرنده مرد.


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments با نسيان اينکه زنده ايم و پُرتوان
گوئيا مرده بوده ايم از آغاز

فهميه جان
خيرمقدم. زيبا بود و پرُمفهوم

در اوج پرواز کن، تا هميشه
Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments سپاس ماریا


message 4: by [deleted user] (new)

احساس دلتنگي مي ياره

مثل زندان
اسارت

با شنيدن مرگ يه پرنده


message 5: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments درست عين يك زنداني كه بي نام و نشان زيست و مرد


message 6: by Bernadet (new)

Bernadet | 93 comments خیلی زیبا بود و واقعا جای تامل داشت... از سکوت سخن بگو بدون شکستن آن خیلی بی نظیره


message 7: by دیانا (new)

دیانا (sararay72yahoocom) | 11 comments سکوت کرد و با نگاهش حرف ها زد


message 8: by Matin (new)

Matin (matin31) | 23 comments بادیانا موافقم


message 9: by Matin (new)

Matin (matin31) | 23 comments آفرین با عقاید دیانا موافقم


message 10: by Matin (new)

Matin (matin31) | 23 comments سکوت سرشاراز ناگفته هاست


message 11: by دیانا (new)

دیانا (sararay72yahoocom) | 11 comments من هم با شما موافقم


message 12: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments دیروز...بر روی بام...درست روی همان طبقه ی 38 تم نسته بود...حس پروازش می آمد اما...پر پرواز نداشت... خاطرات را بدون بال وادار به سقوط کردم!ا


message 13: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Fahimeh-amirhomayon wrote: " اما پرواز را فراموش کرده بود. پرنده مرد."

در هر حال
"پرنده مردنی ست"

اما

"
پرواز
را
به
خاطر
بسپار
.
"


message 14: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments بالهایم شکسته اما حس پرواز دارم


back to top