داستان كوتاه discussion

175 views
دانلود كتاب > خاله سوسکه - زنده یاد حمید عاملی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hamideh (new)

Hamideh Mohammadi (hamide) يادش به خير. وقتي شش سالم بود ، مادر نوار قصه خاله سوسكه را بعنوان سوغات برايم خريد. از جمله قصه هاي شيريني است كه كمتر كودك فارسي زباني پيدا مي شود كه آنرا نشنيده و يا نخوانده باشد.


message 2: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments ممنون آقا حميد
كاش مي شد اين داستان رو با صداي مرحوم عاملي گوش كرد
صداش يك تن خاصي داشت كه باعث مي شد داستان هاش بيشتر به دل بشينه
اين كتاب هم يك تجديد خاطره اي با دوران كودكيمونه من هنوز نوار قصه شو دارم


back to top