مجله مدرسه مجله مدرسه discussion


23 views
دولت مستعجل

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

خرس می توانست جای خالی کیان را بگیرد اما دولت مستعجل بود به تیغ توقیف گرفتار آمد چند نقد و گفتگو و یژه نامه خوبی از مجتهد شبستری یادگار ان بود . یادش بخیر


message 2: by علی (new) - added it

علی احمد سلام دوستان شمارا خدا اگر ندرین یا بنا به هر دلیل نمیزارین چرا مردمو بیچاره کردین بنده دوسال تمامه تلاش میکنم ولی دانلود نمیتونم....شما رو خدا اگه ممکنه بزارین و پول بگیرین تا بتونیم دانلود کنیم...سپاس


message 3: by علی (new) - added it

علی احمد من شدیدا به مجله مدرسه نیاز دارم ولی پیدا نمیتونم


back to top