داستان كوتاه discussion

26 views
نوشته هاي ديگران > آشفتگی- نادر ابراهیمی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments فقط خود سازی؟همه مگر درویش و ریاضت کشند؟از آن جهت به قدر کافی خجل هستیم ولی آشفتگی با شنیدن بسیاری از اخبار به نظر من واقعا لازم است به نظر من باید از این بی حسی بی احساسی و لمس وشوت بودن در بیایم نه این که فقط خود را شکنجه بدیم برای این که بهترین باشیم اصلا مگه همه باید از نظر عمل و حرف و حرکت 20 باشن؟میشه تو اینها 10 گرفت و قبول شد ولی انتظار هم داشته باشی که به مرحله ای جلوتر هم بری چون قبول شدی همه که نمی تونن فزشته بشن. درس اخلاق خواهش میکنم بسه این درسهای اخلاق نتیجهاش چه شده؟اعتیاد و دزدی و جرم و...


message 2: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments نبي جان من هم با شما تا حدودي موافقم ولي گاهي که عصبي و کلافه مي شوم از اين است که حس مي کنم انسانهاي پيرامونم هوشياري خود را از دست داده اند و به تمام مسائل و موضوع ها به چشم تفريح و سر گر مي و افيون مي نگرندما در برحه هايي از تاريخ بيش از حددر فکرخودمان هوشياري وغيرت و وطن دوستي خرج کرديم و اکنون به مانند معتادي شده ايم که ميخوابد و بيدار ميشود و کمي کار ميکندو کمي آب و غذا مي خورد و مواد پيدا مي کند و استعمال مي کند و دوباره به خواب مي رودولي از من دلگير نشويد من قصد به هم زدن بزم شاعرانه و اديبانه اين جماعت را ندارم به قول اون شعر که فرهاد خونده:گر چه با ديگرون فاصله ندارم کاري با کار اين غافله ندارم.ولي دوستون هم کمي دارم اميدوارم موفق و پيروز باشيد منم صداي فغان و ناله و فريادم را کمي کم ميکنم


back to top