فلسفه discussion

33 views
کانت و عصر روشنگری

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by خرس (new)

خرس  | 2 comments سلام دوست عزیز کاری خوب هست من هم پیشنهاد می کنم لینک های فارسی مربوط به کانت و روئشنگری به تدریج اینجا بگذاریم که بعدا منبع خوبی برای خواندن کانت و ممهم تر از آن روشنگری باشد


back to top