داستان كوتاه discussion

16 views
نگاه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Pegah (new)

Pegah | 54 comments زندگی،

تنها نگاه تو بود...

وقتی مرگ

در تمام تنم

جاری می شود


message 2: by Katayoon (new)

Katayoon Kianmehr | 14 comments زیبا


message 3: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments زیبا و کوتاه
اما کسی که تجربه مردن داره باید به این اطمینان این رو بگه
شاید آدم موقع مرگ به چیزی فکر کنه که مدت ها فراموشش کرده مثل تصویر مردی تو کودکی که از کوچه عبور میکردو سیگار میکشید سرفه میزد.


message 4: by [deleted user] (new)

خوش به حال اون
خوش به حال تو
خوبه آدم یکی رو داشته باشه
اینطوری


back to top