داستان كوتاه discussion

12 views
نوشته هاي كوتاه > چهار شنبه احمقانه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (last edited Feb 22, 2012 12:03PM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments تلخه. نه کاش تلخ بود بی مزس
وقتی از ساعت 7 صبح تا 11 شب سر کار باشی و خودت و فقط خودت بدونی که وجود یا عدمت هیچ توفیری نمیکرد .
بابت چند تا امضا که فقط و فقط خودت میدونی که واقعا امضا نیستن ، حالا بیحال و آرام! افتادی رو تخت.
بیمزس اما شور میشه وقتی زمزمه میکنی چه میشه کرد اینم سهم منه از به گند کشیدن ایران.


message 2: by [deleted user] (new)

تو به گند می‌کشی ایران را وقتی‌ که پول هایی که معلم نیست از کجا آوردی میاری این سر دنیا، بهترین خونه و ماشین را باهاش میخری، بعد درآمدت را به دولت اعلام نمیکنی‌ که بتونی‌ ازشون پول توی جیبی‌ بگیری بدون اینکه فکر کنی‌ حق آنهایی را که ندارند داری زیر پا می‌ذاری،

تو به گند می‌کشی ایران را وقتی‌ ‌یک ایرانی‌ از پهلوت ردّ میشی‌ شروع میکنی‌ به انگلیسی‌ حرف زدن اونم چه انگلیسی‌!!

تو به گند می‌کشی ایران را وقتی‌ راه میری و میگی‌ ایرانیها آدم نیستن، ایرانیها فرهنگ ندارند، ایرانیها.. بدون اینکه بدوانی خودتم ایرانی‌ هستی‌

تو به گند می‌کشی ایران را وقتی‌ ‌یک غیر ایرانی‌ شروع می‌کنه از مملکتت بد بگه هم دهانش میشی‌ و تمام اجدادت را به تمسخر میگیری

محمد جان تو به گند نمی‌کشی ایران را با چند تا امضا که میدونی‌ امضا نیست، تو انجام میدی اون بهترین کاری را که از دستت بر میاد در شرایطی که بهترینها انتخاب تو نیست!!!!!!!!


message 3: by [deleted user] (new)

محمد بابت لبخند تلخی که رو لبهام نقش بست و درد خفیفی که وجدانم حس کرد ممنون
تلخ و خفیف و تاثیرگذار


message 4: by [deleted user] (last edited Feb 22, 2012 04:35PM) (new)

Roya wrote: "

می دونیم
همه به نشانه ی تایید ، سرهامونو به چپ و راست تکون می دیم
همینback to top