داستان كوتاه discussion

17 views
خانه بدوش/ احمد سرگوراب

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Art Miss (last edited Feb 18, 2012 01:41AM) (new)

Art Miss (Artmiss) ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست

با هر دله دیوانه نشستن ثمری نیست

برخیز ج...ز این چاره نداری که در اینجا

جز جام می ومطرب و ساقی خبری نیست

ما خانه بدوشیم ،ما حلقه به گوشیم،ماباده فروشیم،

جز باده ننوشیم، ننوشیم ،ننوشیم

جز در ره این کار نکوشیم، نکوشیم ،نکوشیم

در کلبهٔ ما سفرهٔ ارباب و فقیرانه جدا نیست

در حلقهٔ ما جنگ و نزاعی به سر شاه و گدا نیست

ما مطرب ِعشقیم، ما یار فقیران خموشیم

در کعبهٔ ما جنگ رسیدن به خدا نیست

ای زاهد دیوانه ،وا کن در میخانه

می‌زن دو سه پیمانه که ناخورده می ورفته ز هوشیم

باده بده، باده بده، باده بده، باده بنوشیم


احمد سرگوراب (پرواز همای)۰


message 2: by [deleted user] (new)

چه شعر زیبایی، چقدر به حال الان من شبیه هست، مرسی‌.


message 3: by Amir ali (new)

Amir ali سپاس آرتمیس عزیز،این هم لینک یوتیوپ که اگر دوستان دوست داشته باشند ببیند با موسیقی این شعر بسیار زیبا رو:
http://www.youtube.com/watch?v=tdEZrS...


message 4: by [deleted user] (last edited Feb 18, 2012 11:32AM) (new)

من همای رو دوست دارم
فکر نکنم کسی باشه که دوست نداشته باشه
یه سبک هوشمندانه و در عین حال جذاب


back to top