داستان كوتاه discussion

20 views
نوشته هاي كوتاه > ماه ناتمام

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments گاه ماه آهی راهی کند سوی زمین
آهش افسوس خورشیدیست که میبیند
اما
نوری که از آهش گسترده میشود
پیشکشی است به سایه ها


طيبه تيموري | 659 comments ماه
خورشید
هجران و نرسیدن
...

یعنی واقعاً هروقت به نرسیدن و دوری فکر می کنی این تصاویر به ذهنت میاد؟

چرا ننویسیم دور مثل پرنده ای که توی عکس مشترک ما، روی دیوار نشسته بود
بعید مثل پاهای سیاه کودکی که آرزوی رنگهای توپ ترا دارد
...


message 3: by Katayoon (new)

Katayoon Kianmehr | 14 comments کوتاه و زیبا


back to top