داستان كوتاه discussion

33 views
فال نیک_قیصر امین پور

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟
شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

پر می زند دلم به هوای غزل، ولی
گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

تقویم چارفصل دلم را ورق زدم
آن برگهای سبِِِِزِِِ سرآغاز سال کو؟

رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند
حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟
message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments انتخاب زیبایی بود.

یاد این افتادم:
گفتی غزل بگو، غزلم شور و حال مرد
بعد از تو حس شعر فنا شد، خیال مرد
...


message 3: by [deleted user] (new)

انتخاب خوبي بود خانومي

حيف از قيصر كه زود پر زد و رفت


back to top