داستان كوتاه discussion

18 views
خیال تو

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments می گیرد آفتابِ تب از برکه آب را

آنسان که از دو چشم، خیالِ تو خواب راهی من ستاره در دل خود جمع می کنم

هی تو بهم بریز حساب و کتاب را...تا کی سکوت حنجره از بغض پر شود؟

بر دوش، تا کجا بکشم این عذاب را؟!این سینه کوه اگر شود آتشفشان گلوست

از من بگیر این هیجان مذاب را...


"نوید همراه"
http://www.kernel116.blogfa.com/post-...
message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments بيت دومش زيباتر از همه بيت هايش بود
هي من ستاره....


مرسي از گلچين ات


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments خودمم بیت دومش رو خیلی دوست دارم :)

ممنونم آلبالو خان


back to top