Anahita discussion

17 views
هفت هنر > سه زن

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by SerA (last edited Nov 20, 2008 02:03PM) (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 460 comments Mod


خب اینهمه «سه زن»،چرا اینا رو انتخاب کرده بود!؟!؟

....


امیرحسین (anutopianotagh) این فیلم یک افتضاح بود و علاوه بر اینکه داستان بی معنی و خسته کننده ای داشت از لحلاظ بازیگری وکارگردانیم ضعیف بود.


message 3: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 17 comments طبق گفته كارگردان اين فيلم، نسخه نمايش ارائه شده داراي سانسورهاي زيادي نسبت به نسخه تهيه شده توسط كارگردان بوده و همچنين سه سال درگير گرفتن مجوز از وزارت ارشاد بوده است و قسمت هاي مهمي از فيلم سانسور شد. ساخته قبلي مني‍‍ژه حكمت زندان زنان بود. فيلم ديگري هم ايشان ساختند كه تاكنون اجازه نمايش به آن داده نشده است. با تشكر


back to top