حقوق بشر _ Human Rights discussion

22 views
حقوق بشر - جهان شمول

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by خرس (new)

خرس  | 11 comments سلام
آیا حقوق بشر جهان شمول است ؟

یا می شود قرائت های مختلفی از آن داشت

مثلا حقوق بشر اسلامی داشت یا حقوق بشر سوسیالیستی و حقوق بشر لیبرالیستی ؟


آیا حقوق بشر در پست مدرنیسم جایی دارد


message 2: by خرس (new)

خرس  | 11 comments سلام امان عزیز

به تیک شما مراجعه کردم یک بار دیگر اعلامیه حقوق بشر را این عالی ترین دستاورد بشری را آورده اید تا دوستان باز بخوانند

ذات این اعلامیه و تک تک مواد آن جهان شمول بودن آن را فریاد می کنند .

لازم به توضیح است که بحث جهان شمول بودن حقوق بشر نه یک بحث صرفا تئوریک بلکه تاثیری عینی و عمیق بر زندگی روز مره ما دارد و ارزش ان را دارد نه یک بار بلکه بارها و بارها این باب این بحث را بگشائیم .

همین الان کتاب پرسش و پاسخ در باره حقوق بشر نوشته لیا لوین را در دست دارم با ترجمه زنده یاد محمدجعفر پوینده

در اول کتاب می نویسد

تقدیم به تمام زنان و مردان آزادی خواهی که در راه ترویج و ارتقای حقوق بشر پیکار می کنند و تحقق این حقوق را مقدمه ی ضروری رهایی و شکوفایی همه جانبه ی نوع بشر می دانند.


back to top