داستان كوتاه discussion

22 views
نوشته هاي كوتاه > وجدانت چه مي گويد؟

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ArEzO.... (last edited Nov 07, 2008 07:31AM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments مي گويد تو بايد آن شوي كه هستي
"نيچه"


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments وجدان شما چه مي گويد؟


message 3: by Maria (last edited Nov 06, 2008 03:21AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments بايد آن شوي که خداوند مهربان برايت و براي همه امان خواسته است

يک انسان!!!
يک عاشق!!
يک پيامبر!


message 4: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments می گوید من بیدارم به شرط آنکه هیچ وقت عذابم ندهی


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments میگوید خودت باش...میگویم: کی میمیری؟!ا


message 6: by [deleted user] (new)

من نگهبان تو هستم

مثل خودت هم مهربان نيستم

مراقب باش


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments میگه یکی از ما دوتا باید بمیریم.فکر نمی کنم اون راضی به مردن بشه.


back to top