Buku pintar akhlak Buku pintar akhlak discussion


4 views
Bagaimana?

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Rama Adeyasa Sudah baca buku ini kah? Bagaimana pendapatnya?


Ade Nina Lumayan bagus, dijelaskan pula mengenai ayat dan hadits-nya dengan bahasa yang mudah dimengerti, benar-benar buku yang menjelaskan mengenai akhlak seorang muslim sehari-hari :)


back to top