داستان كوتاه discussion

31 views
نوشته هاي ديگران > مناجات یک کرم خاکی با خدا

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments چرا من خرچنگ نشدم؟!message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments ومن پرنده؟


message 3: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments بانمك بود
ممنون


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بسیار جالب بود.ممنون حمید جان


و جالب تر اون که من یه مدته به کرم بودن فکر میکنم.
به یکی از دوستان هم مدام می گم من یه کرمم.
حس زیاد بدی هم نیست.


من یک کرمم
یک کرم چاق سفید.
یک کرم هوشمند که خودش رو به نفهمی زده.
..
...
من یک کرم بزرگ احمقم که سایه ته یه کفش داره رو سرش مدام بزرگ و بزرگ تر میشه.


message 5: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments حمید جان مرسی متنهای قشنگیرو انتخاب میکنید


محمد صالح خیلی قشنگ نوشتی
عالی بود


message 6: by Sal (last edited Oct 31, 2008 07:06AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments ممنون محمد عزیز


این قسمتی از یه متن بلند بود.
شاید اگه جمع و جورش کردم اینجا بذارمشback to top