حقوق کودکان_ Children Rights discussion

60 views
پایان

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)


ماده‌ي 45
به منظور ترويج اجراي هر چه موثرتر پيمان‌نامه و تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي تحت پوشش پيمان‌نامه:

الف) سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل متحد مي‌توانند در بررسي‌ اجراي مفادي از اين پيمان‌نامه كه در حوزه‌ي وظايف آنها واقع مي‌شود شركت داشته باشند. كميته مي‌تواند از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي واجد صلاحيت كه مناسب تشخيص دهد دعوت نمايد تا در مورد اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هاي مرتبط با حوزه‌ي وظايف خود نظرات تخصصي ارايه نمايند. كميته مي‌تواند از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل متحد دعوت نمايد تا در مورد اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هايي كه در حوزه فعاليت‌هاي آنها واقع مي‌شود گزارشاتي تسليم نمايند؛

ب) كميته مي‌تواند، در صورتي كه مناسب بداند، هر گزارش دريافتي از كشورهاي عضو را كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز به آن باشد، همراه با ملاحظات و پيشنهاداتي كه ممكن است كميته در اين زمينه داشته باشد براي سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي واجد صلاحيت ارسال نمايد؛

پ) كميته مي‌تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبير كل درخواست نمايد از طرف كميته در مورد موضوعات خاصي مربوط به حقوق كودك مطالعاتي انجام دهد؛

ت) كميته مي‌تواند بر پايه‌ي اطلاعاتي كه از طريق اجراي مواد 44 و 45 پيمان‌نامه‌ي حاضر دريافت مي‌كند پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارايه دهد. اين گونه پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي بايد براي كشورهاي عضو مربوطه ارسال گردد و همراه با نظرات كشورهاي عضو، چنانچه نظراتي موجود باشد، به مجمع عمومي گزارش شود.بخش سوم


ماده‌ي 46

پيمان‌نامه حاضر جهت امضاي كليه‌ي كشورها مفتوح خواهد بود.

ماده‌ي 47
پيمان‌نامه‌ي حاضر منوط به تصويب است. اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهند

شد.

ماده‌ي 48
پيمان‌نامه‌ي حاضر جهت الحاق كليه‌ي كشورها مفتوح خواهد ماند. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده‌ي 49
1- پيمان‌نامه‌ي حاضر سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد قابل اجرا خواهد بود.

2- تاريخ لازم‌الاجرا شدن پيمان‌نامه‌ي حاضر در مورد هر كشوري كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، پيمان‌نامه را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، سي روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق توسط آن كشور خواهد بود.

ماده‌ي 50
1- هر يك از كشورهاي عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي پيشنهاد كرده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تحويل دهد. دبير كل سپس اصلاحيه‌ي پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد نظر خود را درباره‌ي برپايي كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال، حداقل يك سوم كشورها عضو موافق برگزاري چنين كنفرانسي باشند، دبير كل كنفرانس را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده در كنفرانس قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.

2- اصلاحيه‌اي كه مطابق با بند 1 ماده‌ي حاضر به تصويب برسد، پس از تصويب مجمع عمومي و پذيرش دو سوم كشورهاي عضو قابل اجرا خواهد بود.

3- زماني كه اصلاحيه‌اي قابل اجرا مي‌شود، براي آن دسته از كشورهاي عضو كه آن را پذيرفته‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان ملزم به اجراي مفاد پيمان‌نامه‌ي حاضر و اصلاحيه‌هايي كه قبلا پذيرفته‌اند خواهند بود.

ماده‌ي51
1- دبير كل سازمان ملل متحد متن تحفظ كشورها را كه در زمان تصويب يا الحاق تسليم مي‌شوند دريافت و براي كليه‌ي كشورها ارسال خواهد كرد.

2- تحفظي كه با هدف و مقصود پيمان‌نامه‌ي حاضر مغايرت داشته باشد، مجاز نيست.

3- تحفظ را مي‌توان در هر زمان با ارسال اعلاميه‌ي رسمي به دبير كل سازمان ملل متحد باز پس گرفت و دبير كل سپس اين امر را به اطلاع كليه‌ي كشورها خواهد رساند. چنين اعلاميه‌اي از تاريخ وصول توسط دبير كل نافذ خواهد بود.

ماده‌ي 52
هر يك از كشورهاي عضو مي‌تواند با ارسال اعلاميه‌ي كتبي براي دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت پيمان‌نامه‌ي حاضر خارج شود. خروج از عضويت پيمان‌نامه يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل صورت مي‌پذيرد.

ماده‌ي 53
دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار پيمان‌نامه‌ي حاضر تعيين شده است.

ماده‌ي 54
نسخه اصلي پيمان‌نامه‌ي حاضر، كه متون عربي، چيني ,انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

با حضور امضاكنندگان تام‌الاختيار زير كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود براي اين امر كاملا مجاز هستند، پيمان‌نامه‌ي حاضر به امضا رسيد.message 2: by Fereshte (new)

Fereshte | 2 comments سرکار خانم اشراقی محترم و عزیز،
تا کنون (آخر ماه مارچ، اول آپریل) چند کشور این پیمان نامه را پذیرفته و امضاء کرده‏اند؟ و قوای مجریه‏ی این سازمان دفاع از حقوق کودکان تا چه اندازه قدرتمند است؟
از اطلاعات شما سپاسگزارم،
فرشته


message 3: by [deleted user] (new)

Fereshte wrote: "سرکار خانم اشراقی محترم و عزیز،
تا کنون (آخر ماه مارچ، اول آپریل) چند کشور این پیمان نامه را پذیرفته و امضاء کرده‏اند؟ و قوای مجریه‏ی این سازمان دفاع از حقوق کودکان تا چه اندازه قدرتمند است؟
از اط..."


سلام . متاسفانه در مورد سوالات شما من اطلاعی ندارم.


message 4: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 1 comments بيشتر كشورهاي عضو سازمان ملل به جز يكي دو كشور اين پيمان نامه را امضا كرده اند ولي مسئله اين است كه اين قوانين همانند بسياري از قوانين ديگرمان فقط در كتاب قوانين وجود دارند و در عمل اثري از آنها نيست.


back to top