داستان كوتاه discussion

17 views
آه ها و ابر ها

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments آهی
آهی از سینه ای
سینه ی مادری
مادر یک قربانی
قربانی از ایران
سوی آسمان
آنجا ابری شود
ابری دگر آنجاست
ابری از آهی
آهی از سینه ای
سینه ی مادری
مادر یک قربانی
قربانی از عراق


ابرها در هم روند
رعدشان ناله ای سازد
ناله ای از خشم
خشمی گریان
گریه ای مهربان


سوی زمین قطرات باران
بر شیروانی زراد خانه ها
تکرار میکنند بارها
مرگ بر جنگ
مرگ بر جنگ


message 2: by mohammad (last edited Oct 01, 2008 10:57AM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments راستش من صدای قشنگی ندارم وگرنه میخوندمو و برات میفرستادم
من این شعر رو پارسال شب یلدا گفتم امسال دیگه اینجوری شعر نمی گم برای خودمم جالب نیست
میشد همین شعرو با لحن و آهنگ جالبتری گفتMahtaBi KhaNooM | 1782 comments مرگ بر جنگ...هزاران بار


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
محمد اين هم شعر بود؟


message 5: by [deleted user] (new)

مرگ بر آمريكا
مرگ بر صدام
مرگ بر اسرائيل
مرگ بر جنگ
چرا اينا نمي ميرن؟


message 6: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments صدام مرد


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments مهدی جان
آره شعر بود
چرا سوال ایجاد شده براتون که این شعر بود؟message 8: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
به نظر من كه اگر هم شعر بود كه نبود، خيلي ساختار ضعيفي داشت.
ببخشيدا چون من در مورد شعر خيلي سخت گير تر از داستان هستم.


message 9: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments ممنون مهدي جان از راهنماييتون
شعر گفتن خيلي سخته
بر عكسه شاعر بودن


back to top