القرآن الكريم القرآن الكريم discussion


78 views
General idea

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Farhad (last edited Aug 25, 2016 01:06PM) (new) - rated it 2 stars

Farhad به نظر من قرآن از نظر تاریخی، کتابی بسیار جالب و خواندنی است و از نظر زبانی، بخشهایی از آن به صورت بی نظیزی زیباست اما از نظر محتوایی، بی نظم و ترتیب است. قرآن را بیش از دوبار خوانده ام (عربی و ترجمه فارسی و انگلیسی) اگر آن را به ترتیب نزول مرتب کرده بخوانیم محتوای کتاب بهتر آشکار میشود که نشان میدهد سیاق و محتوای آن وابستگی غیر قابل انکاری با محل زندگی، وضعیت روحی و مالی و موقعیت اجتماعی پیامبر اسلام دارد.از نظر علمی و منطقی در چندین جا دارای اشتباه و تناقض است. به نظر من این کتاب برخلاف ادعاییی که در آن مطرح شده است تمیتواند راهنمای کاملی برای زندگی بشر امروزی باشد. (متن بالا نظر شخصی من است. امیدوارم مسلمانان معتقد به قرآن آن را توهین آمیز تلقی نکنند. این نظر شخصی نه به ارزش قرآن چیزی می افزاید و نه از آن میکاهد)


أبو يوسف Aslamulycome brother

I wish from you to change the aether
instead from Anonymous you should put Allah !
Isn't that more appropriate & respectful ?

Jazak Allah Kher


back to top