داستان كوتاه discussion

88 views
سنگ

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments لیوانهارا

مهمان کردم

بیک سنگ

چه پر

چه خالی

چه نیمه

همه را شکستم

لابه لای آنها

دلی بود از جنس بلور

او نیز قربانی انتقام ٫

آخرین آه را کشید ....

.
.
.
به خاطر قسمت شعر و ترانه از شما تشكر مي كنم آقاي سلطان آبادي


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
آرزو خانم كار جالبي بود.
اما فقط سرشار از احساس.


message 3: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments آرزو خانم واقعا تو شعر هم ید طولایی دارید
قشنگ خوش آهنگ بود


message 4: by [deleted user] (new)

منم سنگ و لیوان می خواااااااام


message 5: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments پر از احساس


طيبه تيموري | 659 comments منکه حرصم خالی شد


back to top