انجمن شعر discussion

13 views
كارگاه شعر > فرانك بخشي پور/رل

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Faranak (new)

Faranak Bakhshipour | 8 comments نه خوب نیستم
دروغ میگویم
قلبم را خراشیده اند
روحم را کسی به دندان گرفته میکشد
باور کنید
باور کنید
حال من اصلا خوب نیست
فقط رل یک از یاد برده را
بهتر از
از یاد رفته اش بازی میکنم


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments سایه یک تراژدی! ‏


message 3: by Faranak (new)

Faranak Bakhshipour | 8 comments chera saye?


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments نخست یک یادآوری و آن این که بهتر است به لاتین تایپ نفرمایید تصور می کنم قانون باشد. باری من برداشتی بسیار شخصی از این نوشتار داشته ام و فنی نیست. به باور من این نوشته آن احساسی را که یک رخداد تراژیک در من برمی انگیزد، برنیانگیخت بنابراین تنها سایه ای از یک تراژدی را در آن دیدم.
پیروز باشی ‏


message 5: by Faranak (new)

Faranak Bakhshipour | 8 comments ashkane aziz man az computere mahale karam dar kharej az iran on misham va motasefane inja horufe farsi nadare :(
mamnun az tavajohetun va movafagh bashid


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments فرانک خانم شما می توانید از مبدل های فینگلیش به فارسی که در اینترنت هم فراوان است برای تایپ فارسی استفاده کنید و قانون گروه مبنی بر عدم تایپ فارگیلیسی یا فینگلیشی را رعایت کنید. ممنون


back to top