داستان كوتاه discussion

76 views
نوشته هاي كوتاه > زنده باد عشق

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) بیادت مینویسم,ارام,بی صدا,شکسته,خسته.
از بستنی گردویی و معجون اسمانی سیب مینویسم ,
از انتظاردر ساعت 5 بعد از ظهر,
از صدای کشدار زنگ تلفن,
از دستهایی که تمام روز منتظر دستهایت بود برای پیوستن به جنون دریا,
ازمهربان سرمای زمستان که مرا به تو پیوند میداد,
از ان مرد بزرگی که میبارید بر سرمان و بر تو میغرید و بر من ننگ میزد که به خانه باز گردم در این شب های بی ترانه ی مان,
بگذار بغضم را فرو برم به یاد اشکهایی که برایت ریختم,
بیاد لبهایی که برای اثبات سردیش دهانم را بست,
به یاد قاصدک هایی که دیگر خبر خوش نداشتند,
به یاد دنیای ویرانی که کسی را در ان بی غم ندیدم,
و در اخر,
زنده باد ان جادوگر بی پروایی که معجون عشق را به تو نوشاند


message 2: by Ali90 (new)

Ali90 | 8 comments :) ممنون.


message 3: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) Ali90 wrote: ":) ممنون."

خواهش میکنم منم ممنون


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خواندنی بود هرچند که نقد نخواهم کردش


message 5: by Sanaz (last edited Jul 11, 2011 10:24AM) (new)

Sanaz nei (sahel12) :dddddd ممنونننننننننننننن
نقد کنین خوشحال میشم بهم بر نمیخوره :))))))))

:ddddddd
اگرم از بیخ مشکل داره بگین


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments :)
این دل نوشته است. دل نوشته فن نمی شناسد. اصلن با فن نویسندگی آلوده می شود. ظریف است و دیدی ترک برداشت و شد یک نوشته معمولی. ‏آن وقت من جواب خدا را چه بدهم؟


message 7: by Sanaz (last edited Jul 11, 2011 10:42AM) (new)

Sanaz nei (sahel12) :))))))
اگر بهبود پیدا کنه کیفیت دلنوشته خدا مسیری که به حوریان بهشتی برسینو بهتون نشون میده
خواهشمندم دریغ نفرمایین


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments دلیل آن که می گویم این دست نوشته ها را نمی توانم نقد کنم این است که ساختار ادبی، که باید دست مایه اصلی در نقد باشد، زیر سایه سنگین احساس گم می شود. نقد این دست نوشته ها دشواری دیگری نیز دارد و آن این است که دسته بندی آن ها برای ایجاد یک شاخص نقد تقریبا غیر ممکن است. بیشتر آنها روی به سوی انشا نویسی دارند. مانند کویر شریعتی و گروه دیگر شبیه خرد نویسی های غربی مانند همین نوشته. ‏
اما در کل به باور من نمی توان شاخص مناسبی برای نقد یافت. ‏وگرنه بنده که باشم که برای نوشتن چند خط نقد بی مایه این چنین استنکاف کنم. ‏
شرمنده می فرمایید


message 9: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) Ashkan wrote: "دلیل آن که می گویم این دست نوشته ها را نمی توانم نقد کنم این است که ساختار ادبی، که باید دست مایه اصلی در نقد باشد، زیر سایه سنگین احساس گم می شود. نقد این دست نوشته ها دشواری دیگری نیز دارد و آن ا..."

خواهش میکنم
ممنون
منظورم این نبود که شما استنکاف فرمودید
کلا احساس کردم باید بکم با نقد شمشیر در قلب من نمیکنید
بسیار ممنون


back to top