داستان كوتاه discussion

19 views
برکه ی تنها

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Art Miss (last edited Jul 03, 2011 11:17PM) (new)

Art Miss (Artmiss) در دوردست های رؤیا
سبک و ساده
کنار برکه یی تنها
روی مخمل شن ها

خواستنت
تکرار موجی
شسته رد پایم
قطره اشک شوری
پشت پلک هایم

سنگینی انفجار
در خواهش حبابی
بر اوج موج سکوت,
توی دریای خوابم۰

آرتمیس


message 2: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) ممنون


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من با اینگونه توصیف ها و سبک نگارش نمی توانم ارتباط برقرار کنم. هرچند که انگار تلاش بر دنباله روی از سبک نوهندی داشته ای اما به باور من زیاد موفق نبوده است. ‏
باید دانست که نماد با نویسنده پدید نمی آید. نماد توصیفی آن است که در روان فرهنگی ما وجود دارد و باید آن را جستجو کرد نه آن که تلاش کرد که آن را پدید آورد. ‏
پیروز باشی


message 4: by Art Miss (last edited Jul 04, 2011 11:14PM) (new)

Art Miss (Artmiss) ساناز و اشکان عزیزم
خیلی ممنون که خوندین
اما
اشکان جون من سبک هندی هم که توی مدرسه خونده بودم یادم
رفته چه برسه به نو هندی۰۰۰واقعیت اینکه
پریشب یه خوابی دیدم
توی خواب بغض کرده بودم و آرزوم این بود که بترکه۰
مثل خواهش ترکیدن در ذات حباب

صبحش بعد از صبحونه اومدم نشستم توی ایوون داشتم اینو می نوشتم که یهویی ترکید۰


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments اگر می دانستم که دل نوشته است هرگز به نقد نمی آلودمش! ‏
;)


message 6: by Mehrnaz (new)

Mehrnaz | 41 comments قشنگ بود


back to top