شعر سـپـيـد discussion

31 views
مهرو جعفری

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod
خــشـک مـی شــومآب پاش که دستت میگیری

از ترس روییدن دوباره ات در قلبم

خشک میشوم
message 2: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod

چه قدر کودکانه مدادت در دست و

خط می کشی بر هر چه سـفـید می بینی

و نـمی دانی گر چه سفید نیستم

اما پاک نـمی شوم

back to top