داستان كوتاه discussion

108 views
نوشته هاي كوتاه > هستيِ يك نيستي ...

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خيلي زيبا بود.
استفاده از ظرفيت كلامي لغات و همچنين استفاده مكناسب از تضاد ها به خوب شدن كار كمك كرده بود.
اما نوشته كوتاه نبود مي شد جزو داستان هاي كوتاه بذاري و هيچ اشكالي هم نداشت.
اليبته بيش از حد از هستي و نيستي استفاده شده بود.
نه؟


message 2: by Fereshte (new)

Fereshte | 99 comments محمد حسين گرامی،
امشب قدری در داستان‌های کوتاه گردش کردم و داستان هستی يک نيستی شما را خواندم. بسيار زيبا ، فلسفی و لطيف است.
آيا اجازه می‌دهيد، آن را برای دانشجويان بخوانم و ترجمه کنم و در سايت خودم درج به اسم شما «محمد حسين» درج کنم؟
شاد باشيد،
فرشته


message 3: by پيمان (new)

پيمان (phajimohammadi) | 39 comments كاملا گوياي حس لطيف نويسنده بود
ممنون
بسيار لذت بردم


back to top