داستان كوتاه discussion

28 views
نوشته هاي ديگران > میخ های روی دیوار

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments پسربچه ای بود كه اخلاق خوبی نداشت. پدرش جعبه ای ميخ به او داد و گفت هر بار كه عصبانی می شود، بايد یک ميخ به ديوار بكوبد.روز اول، پسربچه 37 ميخ به ديوار كوبيد. طی چند هفته ی بعد، همان طور كه ياد می گرفت چگونه عصبانيتش را كنترل كند، تعداد ميخ های كوبيده شده به ديوار كمتر می شد. او فهميد كه كنترل عصبانيتش آسان تر از كوبيدن ميخ ها بر ديوار است...بالاخره روزی رسيد كه پسربچه ديگر عصبانی نمی شد. او اين مسئله را به پدرش گفت و پدر نيز پيشنهاد داد هر بار كه می تواند عصبانيتش را كنترل كند، يكی از ميخ ها را از ديوار در آورد.روزها گذشت و پسربچه بالاخره توانست به پدرش بگويد كه تمام ميخ ها را از ديوار بيرون آورده است. پدر دست پسربچه را گرفت و به كنار ديوار برد و گفت: پسرم! تو كار خوبی انجام دادی و توانستی بر خشم پيروز شوی، اما به سوراخ های ديوار نگاه كن. ديوار ديگر هرگز مثل گذشته اش نمی شود. وقتی تو در هنگام عصبانيت حرف هايی می زنی، آن حرف ها هم چنين آثاری به جای می گذارند. تو می توانی چاقويی در دل انسانی فرو كنی و آن را بيرون آوری، اما هزاران بار عذرخواهی هم فايده ندارد؛ آن زخم سر جايش است. زخم زبان هم به اندازه ی زخم چاقو دردناك است.


(PDF)دانلود متن انگلیسی
http://shortstories.fileave.com/Short%20Stories/BadTemper.pdf
message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
متن بسیار خوبی بود. بیشتر نصیحت و اندرز بود تا یک داستان یا یک متن ادبی. شبیه داستان های قابوسنامه یا داستان های کلیله و دمنه که سرشار از پند و نصیحتند. ادبیات داستانی منظوم و منثور ما کم از این جور پند و اندرزها ندارد اما ممنون که این تکه خوب و زیبا را ترجمه کردید و اینجا گذاشتید.
ممنون.
موفق باشید مهتابی خانم.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ممنونم آقای مهدی ...شما هم خسته نباشید که با دقت تمام متن ها رو میخونین و نظراتتون رو بیان میکنین.


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
قابلی نداشت.
خوب دوستان با دقت می نویسند تا امثال من با دقت بخونیم دیگه.
مگر غیر از اینه؟


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments
:) خواهش میشه!


message 6: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments جالب بود جریان زخم زبونه دیگه


back to top