داستان كوتاه discussion

17 views
نوشته هاي كوتاه > احمقانه های زندگی

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sanaz (last edited Mar 02, 2011 10:56AM) (new)

Sanaz nei (sahel12) سرم درد میکنه ..چشام سیاهی میره ...رنگم پریده....
-صدای زنگ موبایل امد
-خوبی؟
اره عالیم تو چی؟
.................
تازه از راه رسیدم ...از خستگی دارم میمیرم....ای چه کیفی داره برم زیر پتو...
-صدای زنگ موبایل

-میای بریم بیرون دلم گرفته؟
-اره خودمم میخواستم الان برم یه دوری بزنم
...............
وای چقدر از بچه بدم میاد ......
-صدای زنگ موبایل
-میای بریم دیدن مینو؟تولد بچشه...
-اره چرا که نه... چه بچه نازو تو دل بروییم شده
..............


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من متوجه نشدم این تنها یک برش از زندگی روزمره بود یا خواسته بودی مطلب خاصی را بیان کنی؟


message 3: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) سلام ...
نه یک برش نبود ......
یک رودرباسی بود که دنباله دار شده


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments پس رمزی بود از زبان نویسنده!؟ باری تا نوشته ای که مخاطب غیر از نویسنده باشد!‏


message 5: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) هوم اشکان جان هر کسی (مخصوصا تو دوستام و البته گاهی من)انچنان با این احساس زندگی میکنیم و نمیتونیم کنارش بزنیم که باعث ازار خودمون میشیم ......
چندین سال پیش خواندم هنر نه گفتن را یاد بگیریم.....پوزخندی زدمو بی اعتنا رد شدم ....
امروز باز پوزخند میزنم اما به خودم که چرا یاد نگرفتم.....


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خوب با توجه به هنر «نه گفتن» مفهوم این نوشته را درک کردم. سپاس بسیار. به امید بهروزی


message 7: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) ممنون همچنین


back to top