داستان كوتاه discussion

11 views
داستان كوتاه > سالارهای شایسته / محسن ص

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by سارا (new)

سارا hourand | 207 comments خواندنی بود .
ممنون


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ساختار داستانی ندارد، بیشتر یک طنز تلخ اجتماعی بود، مانند بسیاری از نوشته های اما در چهارچوب داستانی قرار نداشت. ‏
پیروز باشی


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خوب کردی
;)


back to top