انجمن شعر discussion

6 views
كارگاه شعر > سینما

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (last edited Feb 18, 2011 11:48PM) (new)

Mehdi | 158 comments همیشه دیر میشود
ولی
به سینما که میرویم
چه زود باز می شوند
تمام چیپس های تو
شبیه دكمه های من


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Mohsen Sad wrote: "فوق العاده
فوق العاده
فوق العاده"


ممنون
ممنون
ممنون


back to top