داستان كوتاه discussion

14 views
نوشته هاي كوتاه > تنهایی پر سکوت

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Lida (new)

Lida Ghahremanlou | 1 comments حس قهرمان المپیکی را دارم که در آخرین بازی اش با آنکه همه ی انرژی و توانش را گذاشته باخته...
حالا می خواهد تنها باشد در سکوت ....
می خواهد از هرچه آدمی که ممکن است زبان او را بفهمند فرار کند...
قهرمان یک حقیقت تلخ را فقط می قهمد: باختن ...و می خواهد با عمق این تجربه تنها باشد درسکوت...


message 2: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments نوشتن را بیش تر تمرین کن. هنوز به پختگی ِ لازم نرسیده ای دوست ِ عزیزم. خواندن ِ کتاب ِ «نون ِ نوشتن» از محمود ِ دولت آبادی هم حتمن شما را کمک می کند. :)‏


back to top