داستان كوتاه discussion

22 views
داستان كوتاه > شـمـيـم كاهگل - محمد حسين خوش بيان

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Emran (new)

Emran | 17 comments با این که من این سبک نوشتن رو دوست ندارم ولی تمام نوشته ئ شما رو خوندم و می تونم بگم قدرت شما در انتخا ب و نوشتن کلمات قابل تحسینه ولی یک حس به من می که که این نوع نوشتن زیباست ولی راحت نیست مثل کت و شلورای می مونه که چشم نوازه ولی راحتیی که من دوست دارم رو با خواننده ایجاد می نه البته اینها یی که نوشتم یک نظر شخصیه و شاید اشتباه فکر می کنم. ممنونم از متن زیبای شما


message 2: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 60 comments سلام
گفتن اينجور متنا يا داستانا يه جور حركت رو لبه تيغه،اگه نويسنده يه ذره حواسش نباشه ميفته تو وادي گزافه گوييو خسته كردن خواننده،هنر يك نويسنده در نوشتن متناي اينچنيني اينه كه سعي نكنه به هرنحوي شده احساساتشو حالاتشو بچپونه تو ذهن خواننده
نوشتتون لطفش به كوتاه بودنش بود،من نفهميدم كه گفتين بايد يه رمان ميشد،چرا اخه؟


back to top