انجمن شعر discussion

15 views
كارگاه شعر > انتظار گودو / مهدی بهروزی

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments تقدیم به محمود دولت آبادیسکوتت یک ساموئل بِکِت است

و انتظار می کشی

"انتظار گودو".

بگذار فراموش کنم

همه عصیان هایت

تب و لرز دخیل بستن

شفا

]که گرفتی[

شامه های تیزت

هنوز پاریس را ترک نکرده اند

هنوز "مالون می میرد"

و تو

نوبل ادبیاتت را درِ کوزه

هنوز.

فرق تو و او

فرقت

با او

نه فاصله ایرلند تا سبزوار

که فاصله فارسی با انگلیش

با فرانس

من که نمی گویم کلیدر کم از "مورفی" ندارد

که ندارد

ندارد

کم ندارد

اما باور کنم که تو، هم ؟

که توهُّم نوبل

که هر دو "مردم سالخورده" اید

دل و دماغ نوشتن ده جلد رمان

دیگر کجا

کجا

کجا؟

وقتی بِکِت می شوی

ناگزیر ساکت می شوم

از چهار راهی داستان

تا سر راستی شعر

فقط جاده فیلمنامه نمی گذرد

نمایشنامه هایت

هنوز پر از اِدبار

"نون نوشتن"ـــت دو آتشه

خاش خاش

وقتی بِکِت می شوی

من ساکت باشم؟

نه

بگذار فریاد بزنم

مثل تو "در اعماق"

خودِ خودِ ماکسیم گورکی شوم

مهین اسکویی تمام قد برایم دست بزند

نه

برایت دوباره دست بزند

"سفر"

همان شروع بی شکوه

وقتی برسد به "جای خالی سلوچ"

آوازه ات گل می دهد

همچون شیپوری های اول بهار

و تا "کلیدر"

انتظار می کشم

تا همین حالا

برای همان که همه منتظرش هستیم

برای نوبل.

وقتی بِکِت می شوی

ساکت نباشم چه کنم؟

تو بگو

"عقیلِ عقیل"ـــت شوم

یا از "تنگنا"یت

با پولی که از معشوقه هایم

معشوقه های خسته تر از خودم

تا پاریس

بگریزم؟اصفهان

29/10/89پـ. ن: آنچه در میان " " آورده شده عنوان نوشته هایی از ساموئل بکت، محمود دولت آبادی و ماکسیم گورکی است.


message 2: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments به خاطر ِ موضوع و تلمیحات ِ شما، از این شعر لذّت بردم؛ هر چند هنوز فکر می کنم که به درک ِ کاملی از شعر هایتان نمی رسم.‏


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments خوشحالم که لذت بردید. شاید ایراد از من باشد.
اما برای من کفایت می کند اگر همان ناکامل هم فهمیده شوند.
موفق باشید.


message 4: by Azadeh. (new)

Azadeh. | 2 comments بسیار زیبا بود و کمی هم سخت


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments ممنون. سختیش چیا بود؟


message 6: by Azadeh. (new)

Azadeh. | 2 comments akhe to godot montazere godot hastan :))))))))))))


back to top