داستان كوتاه discussion

6 views
ک ف ب ی ن

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

طيبه تيموري | 659 comments نقشه ی سرزمین غربت من اند
این خطوط
جاده نمی شوند
به مقصد دستهایت

قورت می دهد نامت را
آرزوی فالگیر پیر

18دیماه 89


طيبه تيموري | 659 comments خدا کنه شروع برای تو مزه اش اینقدر تلخ نباشه مثل مزه ای که تو گلوی من می ده


back to top