داستان كوتاه discussion

18 views

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by پيمان (new)

پيمان (phajimohammadi) | 39 comments پناهگاهي نشانم بده
تا از تو به آن بگريزم
جايي كه امن تر از چشمان تو باشد


message 2: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments پناهی نیست....
سرابی ست که آرام آرام، در آن غرق می شوی.‏


message 3: by Bita (new)

Bita | 55 comments در پناه لطف حق باید گریخت


طيبه تيموري | 659 comments ازتو به تو پناه می برم

از چاله به چاه

مگر بیایی

مرا نجات دهی

با طنابی که تو می دانی


message 5: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments Mahyar wrote: "پناهی نیست....
سرابی ست که آرام آرام، در آن غرق می شوی.‏"


عالی بود مهيار، عالی!‏


message 6: by faranak (new)

faranak | 189 comments پناهم بده , در قلبت
امن ترین جای دنیا...


back to top