داستان كوتاه discussion

26 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

طيبه تيموري | 659 comments چقدر دلم برای اینجا تنگ شده
بدون فیلتر
بدون سانسور
...


برای دلنوشته های کسایی که خواننده شون بودم
براشون می نوشتم


بچه ها هرجا هستید براتون بهرتین آرزوها رو دارم


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments ممنون
ولی ما همین دور و برا هستیم
ینی من که هستم


message 3: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments منم این گوشه کنارا هستم
و همین آرزو رو با همینقدر دلتنگی دارم


message 4: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) منم دلم گرفته از این نامردمانی ......از این فیلترزدگی ....از این مرض ایران جدید


message 5: by Bita (new)

Bita | 55 comments منم دلم تنگه.
دلم برای سه سال پیش این گروه تنگتر.
دلم برای همه شماها و نوشته هاتون تنگه.


message 6: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments هـــــــــــــــــــی. بیتا حرفی زد که حرف ِ زیبایی بود.‏


message 7: by Hamid Reza (new)

Hamid Reza (hrk5858) | 10 comments راستش دوستان من تازه وارد جمعتون شدم کاش اون روزا که دلاتون تنگ نبود می اومدم.
آدم از این همه دلتنگی دلتنگ میشه


message 8: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
دلم تنگ است
دلم مي سوزد از باغي كه مي سوزد
نه ديداري
نه بيداري
نه دستي از سر ياري
مرا آشفته مي سازد چنين آشفته بازاري


back to top