داستان كوتاه discussion

13 views
گفتگو و بحث > فراخوان

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by سارا (new)

سارا hourand | 207 comments سلام وممنون که در این روزهای سرد به فکر هستید .
اما سوال اینجاست که چه بر سر گودریدزمی اید .


message 2: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments سلام ، هيچ اتفاقي براي گودريدز نمي آفتد تا زماني كه دوباره از فيلتري در بياد و اين ايده جالبت را من دوست داشتم محسن جان


back to top