صادق هدایت discussion

36 views
khod koshi

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehdi (last edited Aug 25, 2016 12:31PM) (new)

mehdi | 3 comments chera?
khoshhal misham dostan komak konan
mehrdad


message 2: by Payam (last edited Aug 25, 2016 12:41PM) (new)

Payam | 1 comments من فقط میتونم یه پاراگراف از داستان زنده بگور هدایت رو واست بگم
کسی تصمیم خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست. در خمیره و در نهاد آن هاست. سرنوشت هر کسی روی پیشانیش نوشته شده، خودکشی هم با بعضی ها زائیده شده. من همیشه زندگانی را به مسخره گرفتم، دنیا، مردم همه اش به چشم یک بازیچه، یک ننگ، یک چیز پوچ و بی معنی است.


message 3: by [deleted user] (new)

خودکشي هدايت آخرين اثر او بود


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi Malekzade (medil0ne) | 5 comments بهتر ميديدم اگه اينجا يه طور ديگه اي و با يه سوال ديگه اي مطرح ميشد.
دوستان لطفا يه دقيقه روي اسم تاپيكي كه مي خوان بزارن و كامنت معرفي و اولبه اي كه مي خوان بدن فكر كنن
احساس مي كنم نكته ايه كه واقعا رعايت نميشه و دليل استقبال كم هم به نظرم همينه و اين زياد جالب نيست براي اينجا و براي اسم هدايت


back to top