داستان كوتاه discussion

60 views
نوشته هاي كوتاه > دروغ [مینیمال]؛

Comments Showing 1-27 of 27 (27 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments ؛

-«سلام! چه خبر؟»
-«هیچی.»
-«منم.»

....و هر دو می دانستیم که دروغ می گوییم.

؛


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments منم


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments B-)


message 4: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments !!!!
دوباره ميام


message 5: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments بیا. :دی


message 6: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments مهيار جان حرف قشنگي بود
ولي کاش اين اين چند جمله ي کوتاه رو با حساسيت بيشتري انتخاب ميکردي.قسمتي که مينويسي:‏


.....و هر دو می دانستیم که دروغ می گوییم

اين دروغ رو آيا جور ديگه اي نمي شه بيان کرد؟

بهش فکر کن

خوشحالم که دوباره مي نويسي دوست خوبم
موفق باشي


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments زیبا بود اما غربی!؟ تشخیص خوب و بدش با دیگران


message 8: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments پروا جان. منظور ات رو دقیقن متوجّه نشدم.

اشکان، باز یه چیزی گفتی که من نفهمیدم. نه شرقی، نه غربی، جمهوری ِ اسلامی! :دی


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments منظور اینکه من را به یاد مینیمال هایی با روح ادبیات انگلیسی انداخت. ولی نمی دانم که دیگران می پسندند یا خیر


message 10: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments به اشکان: آهان! الآن فهمیدم! :دی

به اتابک: اتفاقن ایده اش هم از واقعیّت گرفته شده


message 11: by Naghmeh (new)

Naghmeh باحال
!بود یا نبودش بستگی به پسند مورد سوال داره


message 12: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments بیش تر بستگی به سؤال کننده داره تا پاسخ دهنده


message 13: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments :)


message 14: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) :d


message 15: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments سلام
چه خبر؟


message 16: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments خبرا از صداقت و رفاقت


message 17: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments خبر از نبودن بچه ها


message 18: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments به صالح:

هیچی. :دی


message 19: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments منم!‏


message 20: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments منم!


message 21: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments منم. :دی


message 22: by Hamid Reza (new)

Hamid Reza (hrk5858) | 10 comments هی!!!! منم :سمی کالن


طيبه تيموري | 659 comments سلام
به نظرم کار زیبایی بود

خیلی هم زیبا

...

منم هیچ


message 24: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) منم


message 25: by faranak (new)

faranak | 189 comments منم , ولی بی دروغ


message 26: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments نه والا دروغم کجا بود
خبر که زياده ولي براي شما:
هيچ


message 27: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments یاد ِ یکی از کارهای استاد پرویز ِ تناولی افتادم به نام ِ«قفس هیچ و قفس هیچ».‏


back to top