انجمن شعر discussion

17 views
كارگاه شعر > عاشق بودن

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Babak (new)

Babak (babakt) | 6 comments زمانی میرسد که دگر دیر است برای دوست داشتن ، عاشق بودن و ماندن.
.فکر پرواز ،پای سفر را از من گرفته .
.بالهایم کاغذیست -و - پرهایم آشفته ...آری
در طوفان سرد تو ، چه داغ است دل من


message 2: by Mohamad Mehdi (new)

Mohamad Mehdi Oloumi | 4 comments شاید برای ابراز دوست داشتن به یک نفر دیر باشد، ولی هرگز برای دوست داشتن حتی آنان که دوستمان ندارند، دیر نمی شود. دوست داشتن چیزی فراغ از زمان است


message 3: by Mohamad Mehdi (new)

Mohamad Mehdi Oloumi | 4 comments (چیزی فارغ از زمان است) :D


back to top