انجمن شعر discussion

43 views
كارگاه شعر > غزل سپید/ سحر ...

Comments Showing 1-19 of 19 (19 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments من نخست که پیش نوشتار این اثر را خواندم، تصور کردم که منظور آن است که شما سیاه کار (گناهکار) هستید - چون سپیدکار نیستید- راهنمایی می خواهید برای درستکاری و راه آنان! اما پس از خواندن اثر دیدم که خیر چنین نیست. من شخصا این قالب را نمی پسندم به همین دلیل هم نقدی بر آن ندارم. پیروز باشی


message 2: by Parva (last edited Oct 08, 2010 01:19AM) (new)

Parva Rostami | 499 comments سحرجان
من شعر شما رو خوندم ولی به دلیل فیلتر بودن سایت هر چه تلاش کردم نتونستم نظرم رو بذارم.‏
نمی دونم چرا شعر دیگه اینجا نيست!‏
چرا این قدر زود نا امید شدید!!!!!!‏
این دومین شعر سپیدی بود که از شما می خوندم.‏
تصویرهای ذهنی شما٬ در اینجا هم زيبا ظهور کرده بود.‏
ولی گسستگی در زبان داشتید که اون هم بدون شک با تمرین رفع میشه.‏

اگر دوست نداری سپید بنویسی بحث دیگه ای هست٬ ولی اگر به این زودی نا امید شدی پیشنهاد ميدم برگردی و ادامه بدی تا به هدفت برسی.‏

موفق باشی دوست عزیز


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments این نوشته چرا این جاست؟


message 4: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments آخه شعر بوده


message 5: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments شعر اش کو پس؟ :دی


message 6: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments برش داشتن
نظر من رو بخوني متوجه ميشي مهيار جان
:دي


message 7: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments ئه! تو کی نظر داده بودی که من ندیدم؟ :دی


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments فکر کنم شعر را باید ول کنیم به دنبال شاعر بگردیم!؟


message 9: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments من فکر کنم باید نخست دنبال ِ منتقد بگردیم. :دی


message 10: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments خوب است که دست کم شاعر پیدا شد. ‏


message 11: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments البته شعر هنوز معلوم نیست کجاس. :دی


message 12: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments من یک لحظه دیدمش، سریع نقدش کردم! ‏


message 13: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments پس رو هوا نعل کردی اشکان خان! ‏


message 14: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments بله!؟


message 15: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments پشه رو عرض کردم. :دی


message 16: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments البته
:D


message 17: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments :D


message 18: by Yasmina (new)

Yasmina | 56 comments غزل سپید ؟؟؟


message 19: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments مشترک ِ مورد ِ نظر در شبکه موجود نمی باشد. :دی


back to top