انجمن شعر discussion

8 views
كارگاه شعر > نبرد / آزاده هاظمی زاده

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Azade, Hazemizade (last edited Sep 14, 2010 02:50AM) (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
هنوز غریبه ای به خانه هجوم نیاورده
از شانه هایت زمین ام گذاشتی
ماشه را چکاندی
و موسیقی لبخندت
پشت خاک ریزهای خیال / گم شد

دیگر هیچ توپی
یتیمی ام را آوار نمی کند، دلاور

ناقوسها زنگ می زنند
زیر پرچم های این شهر
مانور دلتنگی ست


message 2: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 11


back to top