انجمن شعر discussion

22 views
كارگاه شعر > گل رز

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ahmad (new)

Ahmad | 67 comments به هنگامی که نفس کشیدن از زندگی کردن
سخت تر است
گل رزی را بو کن و هرگز نپرس
در این تنگی هوا
کو مجال زیستن
گلهای رز


message 2: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 13


message 3: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments زیبا بود جناب نصری
خوشحالم که بعد از مدتها شعری از شما می خونم

پاینده باشید


back to top