داستان كوتاه discussion

23 views
نوشته هاي ديگران > دو فردا گذشته است

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments از مرگ عشق دو فردا گذشته است

عمری تنفس بی جا گذشته است

انگار که صد سال دیر کرده ایم

تا ریخ مصرف ماها گذشته است !!!!!


message 2: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments روزي
خوام آمد ، و پيامي خوام آورد.‏
در رگ ها ، نور خواهم ريخت .‏
و صدا خواهم در داد: اي سبدهاتان پر خواب! سيب ‏آوردم ، سيب سرخ خورشيد.‏

...
آشتي خواهم داد.‏
آشنا خواهم كرد.‏
راه خواهم رفت.‏
نور خواهم خورد.‏
دوست خواهم داشت.‏

سهراب


back to top